Likwidacja spółki z o.o.- krok po kroku

Obecnie, ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju, coraz częściej mamy do czynienia z likwidacją firm na rynku. Likwidacja spółek typu z o.o. jest często skutkiem działań prowadzonych do restrukturyzacji przedsiębiorstwa, czy zmiany formy prawnej. Proces likwidacji takiego przedsiębiorstwa ma dość sformalizowany charakter i charakteryzuje się wieloetapowością w działaniu. Dlatego należy ściśle przestrzegać zasad jakie obowiązują podczas całego procesu, co zagwarantuje jego sprawne przeprowadzenie. Poniżej przedstawię  jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o. – krok po kroku.

Otwarcie likwidacji

Krok 1. Postanowienie o likwidacji spółki z o.o.

W pierwszej kolejności wszyscy wspólnicy spółki podejmują decyzje o jej likwidacji. Można zrobić to w formie papierowej bądź też elektronicznie.

Krok 2. Ustanowienie likwidatorów spółki z o.o. 

Następnym krokiem będzie powołanie likwidatorów, których zadaniem jest uregulowanie spraw majątkowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pierwszym ich zadaniem będzie zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego, który zajmuje się prowadzeniem akt rejestrowych spółki. Czas na to to 7 dni. Skutkiem zgłoszenia do sądu rejestrowego będzie dodanie do nazwy spółki sformułowania „w likwidacji”, wykreślenie informacji o osobach wchodzących do zarządu spółki, wykreślenie prokurentów spółki, oraz wpisanie danych likwidatorów oraz sposobu w jaki będą reprezentować firmę. Likwidatorzy mają na to 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Niezbędne dokumenty, potrzebne do złożenia w sądzie to: dokument stwierdzający rozwiązanie spółki, uchwała o powołaniu likwidatorów, zgoda likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z podaniem adresu do korespondencji kierowanej do nich przez sąd, dowód uiszczenia opłaty sądowej za wniosek o wpis otwarcia likwidacji oraz opłat związanych z umieszczeniem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidatorami spółki są to osoby, które w przeszłości pełniły funkcje członków zarządu spółki, ale na wniosek wspólników spółki można na to stanowisko powołać osoby z poza zarządu.

Krok 3. Czynności likwidacyjne spółki z o.o.

Kiedy likwidatorzy uporają się z formalnymi obowiązkami spółki, przejdą do czynności likwidacyjnych tj. zakończą bieżące interesy firmy, ściągną należności czy upłynnią majątek firmy. Przy tych czynnościach widać wtedy wyraźny cel likwidacji spółki, którym jest sprawne zamknięcie jej działalności.

Nie ma określonego czasu w którym należy przeprowadzić likwidacje spółki z o.o.. Jest to związane z wielkością prowadzonej działalności oraz spraw które należy zakończyć w obrębie jej działalności. Na koniec obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansu likwidacyjnego. Powinien zostać sporządzony w terminie 15 dni od rozpoczęcia procesu. 

Krok 4. Zakończenie działalności spółki z o.o.

Zakończenie działalności spółki, to po prostu zakończenie bieżących spraw, sprzedaż majątku oraz rozliczenie się ze wspólnikami z pozostałego majątku. Aby poprawnie przeprowadzić podział majątku, należy uwzględnić posiadane przez wspólników udziały, chyba że w umowie spółki wskazano inaczej. Po wykonaniu wszystkich tych czynności można zamknąć likwidacji.

Zakończenie likwidacji spółki z o.o.

Na koniec likwidacji spółki z o.o. należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne. Sporządza się je na dzień przed podziałem majątku pozostałego po zaspokojeniu należności dla wierzycieli. Następnie wspólnicy powinni zatwierdzić sprawozdanie z przebiegu likwidacji, specjalną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W dalszym postępowaniu wyznacza się osobę, która zajmie się przechowaniem ksiąg i dokumentacji spółki. Jeśli nie ma wyznaczonej takiej osoby, wskazuje ją sąd rejonowy.

Ostatni etap w procedurze likwidacji spółki z o.o. to złożenie wniosku do sądu rejonowego o wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców KRS wraz z innymi dokumentami tworzonymi w trakcie likwidacji. Po dokonaniu tej czynności możemy mówić o zakończeniu istnienia spółki.

Proces likwidacji spółki jest długi i skomplikowany, wiąże się to bezpośrednio z daleko idącymi skutkami likwidacji firmy. Ma też zapewniać ochronę wszystkich wierzycieli spółki, oraz poprawne wykonanie wszystkich czynności prawnych z tym związanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *