Likwidacja spółki cywilnej- jak przebiega?

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która wiąże się z współdziałaniem osób fizycznych, które są związane umową spółki cywilnej. Wspólnicy, na podstawie zawartej umowy, dążą do osiągnięcia wspólnie założonego celu gospodarczego. Jest to specyficzna konstrukcja, znacznie odróżniająca się od konstrukcji spółek prawa handlowego.

 Kiedy następuje rozwiązanie spółki cywilnej?

 Kodeks cywilny precyzyjnie określa przypadki, w wyniku których dochodzi do rozwiązania umowy spółki cywilnej. Ma to miejsce w sytuacji:

  • prawomocnego wyroku Sądu o rozwiązaniu spółki,
  • ogłoszenia upadłości jakiegokolwiek ze wspólników,
  • powstania przyczyn określonych w umowie, a więc np. upływu czasu, na który umowa spółki została zawarta,
  • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika bądź wierzyciela wspólnika, gdy spółka posiada jedynie dwóch wspólników.

 Po ziszczeniu się wyżej wskazanych przyczyn, następuje etap likwidacji spółki cywilnej, a więc podziału majątku wspólników.

 Podział majątku wspólników podczas likwidacji spółki cywilnej

 Przepisy kodeksu cywilnego odsyłają w zakresie likwidacji spółki cywilnej do przepisów, które regulują współwłasność w częściach ułamkowych. Zgodnie z przedmiotową regulacją, po rozwiązaniu spółki cywilnej, wspólnicy zobowiązani są do spłacenia wszelkich długów, które zostały zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności przez wspólników.

 Po spłaceniu długów, pozostaje część, którą należy zwrócić wspólnikom jako zainwestowane wkłady. Następnie, następuje podział pozostałego już majątku. Wspólnikom przysługuje prawo do otrzymania majątku w części odpowiadającej stosunkowi, w jakiej dany wspólnik uczestniczył w zyskach.

 Powyższe oznacza, że podczas likwidacji spółki cywilnej, wspólnicy nie koniecznie otrzymają z majątku wspólnego równe części. Istotny jest sposób posiadanego przez wspólnika udziału w zyskach.

 Dokumenty niezbędne do likwidacji spółki cywilnej

 Majątek spółki cywilnej może zostać podzielony podczas jej likwidacji na podstawie orzeczenia sądu bądź w drodze umowy stron i to właśnie do tego zależy, jakie dokumenty są niezbędne.  Konieczna jest z pewnością sama umowa spółki, która winna przewidywać w swoich postanowieniach sposób podziału majątku spółki oraz udział poszczególnych wspólników w zyskach.

Umowa, której celem jest zniesienie współwłasności powinna określać, które konkretnie składniki majątku stają się własnością danego wspólnika. Dokument winien także regulować inne rozliczenia byłych wspólników, jak na przykład różne dopłaty.

Jeśli likwidacja spółki cywilnej będzie dokonywana za pośrednictwem Sądu, rozpatrywana będzie w oparciu o przepisy postępowania nieprocesowego. Wobec tego, należy w takim przypadku złożyć odpowiedni wniosek do sądu właściwego dla likwidacji danej spółki cywilnej. Sąd dokona rozpatrzenia przedmiotowego wniosku po spłaceniu wszystkich zadłużeń przez wspólników spółki cywilnej. Jeżeli okaże się, że długi nie zostały spłacone – nastąpi oddalenie wniosku przez Sąd.

 Wniosek do Sądu winien zawierać także sugerowany podział majątku, a także dowody potwierdzające prawa własności.

 Podatki podczas likwidacji spółki cywilnej

 Uregulowanie zobowiązań i spłata długów oznacza także spłatę zaległości podatkowych. Podczas likwidacji spółki cywilnej wszelkie towary własnej produkcji oraz te, które po ich nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

 Oznacza to, że koniecznym jest przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego. Polega on za zapisaniu wszystkich towarów na dzień rozwiązania spółki, tak by stały się one podstawą określenia wartości podatku, należnego do zapłaty.

 Oprócz tego, każdy ze wspólników likwidowanej spółki cywilnej ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *